O nama

Od 2003. godine pružamo strankama odvjetničke usluge temeljem Zakona o odvjetništvu.

Pretežita aktivnost ovog odvjetničkog ureda odnosi se:

  • na pravno savjetovanje, pregovaranje i zastupanje stranaka u sudskim postupcima koji se odnose na sporne imovinsko pravne odnose na nekretninama
  • na pravno savjetovanje trgovačkim društvima prilikom osnivanja društva u Hrvatskoj („start ups“), zastupanja u sudskim postupcima naplate potraživanja sa međunarodnim elementom, kao i općenito u sporovima među trgovačkim društvima
  • na pravno savjetovanje i zastupanje stranaka u sporovima sa međunarodnim elementom te u predmetima restitucije prava vlasništva na nekretninama u sudskim postupcima i u upravnim postupcima naknade oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Područja aktivnosti

Stvarno i zemljišnoknjižno pravo

Pravo trgovačkih društava i trgovački sporovi

Nasljedno pravo

Upravni postupci i upravni sporovi

Pravo na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Pravo Europske Unije

Životopis

Obrazovanje

Zaposlenje

Publikacije

Kontakt

ODVJETNIČKI URED TIZIANO SOŠIĆ
Giuseppe Tartini 15. , HR-52100 Pula
tel. ++385 (0)52 388-864, ++385 (0)52 507-007
fax ++385 (0)52 388-863
skype: tiziano.sosic

Tiziano Sošić, dipl. iur. (odvjetnik)
E: tiziano@tslex.hr

Ana Perhat Sošić, dipl oecc.
(računovodstvo i financije)

E: ana@tslex.hr

Sara Radin, mag. iur. (odvjetnička vježbenica)
E: sara@tslex.hr